LETNÍ SOUTĚŽ JE TADY!

LETNÍ SOUTĚŽ JE TADY!
Chtěli byste ochutnat výborné marmeládky z naší retro sady či set horkých čokolád? ????
Zapojte se do soutěže a staňte
se jedním ze dvou výherců.

Jak se zapojit?

Lajkujte stránku Francouzské marmeládky

Lajkujte tento příspěvek

Napište nám do komentáře, kolik džemů (položek) má na e-shopu kategorie Marmelády a džemy.
bit.ly/Odpověď-
ZDE

Za sdílení soutěže budeme rádi.

Ceny v soutěži: 1. Retro set, 2. Set horké čokolády

???? Soutěž začíná právě teď a končí 13.6. v 15:00

13. června vybereme ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, dva výherce.Pravidla soutěže na Facebook stránce Francouzské marmeládky

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je firma Francouzské marmeládky, oficiálně Jiří Fišer se sídlem V tišině 452/2a, 62000 Brno, IČ: 73776084. (dále jen vyhlašovatel).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem

soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se

je dodržovat.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže 18 let,
 • adresa pro doručování v České republice,
 • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: facebook.com/terms.php,
 • dodržování těchto pravidel soutěže,
 • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je určená ve zveřejněném příspěvku.

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu do soutěže.

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže bude vybrán dle správnosti odpovědi na soutěžní otázku, ze soutěžních příspěvků, které budou vloženy do komentáře pod soutěžní příspěvek. Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na stránce https://www.facebook.com/francouzskemarmeladky

Výherci budou o své výhře informování zveřejněním postu na Facebook profilu vyhlašovatele soutěže.

Budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na Facebookovém profilu Francouzské marmeládky vyhlašovateli za účelem doručení výhry.

Jestliže výherce nezareaguje do 48 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní

údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně

prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto

pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat

výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s vyhlašovatelem dobu doručení výhry.

 1. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on

sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je

oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území

celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého

obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění

díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného,

jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící

souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě

nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti,

podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním

soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro

marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala

podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu,

která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů

v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,

předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních

údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních

údajů v rozsahu jméno a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše

uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou

formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména

právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich

likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem

doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na

výhru.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy

např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení

týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na

dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na

adresu info@francouzskemarmeladky.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy

způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami

v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo

poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci

vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto

pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci

soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude

v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti

Facebook.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo

podněty soutěžících.

 

Zpět do obchodu